Eläkkeeltä töihin_eläkeläinen opettajana

Eläkeläisten halu tehdä töitä on suuri – eläkeläiskyselyn tulokset on julkaistu

Julkaistu 19.1.2021

Eläkeliiton Eläkkeeltä töihin -hankkeen tekemän kyselyn mukaan merkittävä osa eläkeläisistä on valmiita tekemään töitä eläkkeen ohella. Valtiovallalta toivottiin selkeitä kannusteita työnteon tukemiseen.

Marras–joulukuussa 2020 tehtyyn kyselyyn vastasi 861 henkilöä. Vastaajista naisia oli 53 % ja miehiä 47 %. Kyselyn tavoitteena oli selvittää eläkeläisten työhalukkuutta, heidän työntekonsa motiiveja sekä työnantajien suhtautumista eläkkeeltä töihin palaaviin.

Lähes 70 % kyselyyn vastanneista ilmoitti tekevänsä työtä eläkkeellä ollessaan. Vastaajat kokivat työnteon antavan sisältöä elämään ja sosiaalisten suhteiden merkitys työssä koettiin suureksi. Selkeä enemmistö vastaajista halusi tehdä osa-aikatyötä tai määräaikaisia keikka- tai projektitöitä. Osalle vastaajista työnteon motiivina on se, ettei pienellä eläkkeellä tule toimeen.

Mielenkiintoinen kyselyssä esiin tullut havainto on, että moni ryhtyi tekemään työtä yrittäjänä tai jatkoi yritystoimintaansa vielä eläkeiän saavuttamisen jälkeen.


Kireä verotus ei kannusta työntekoon


Työnteon esteenä vastaajat näkivät oman heikon terveystilanteensa, jonka vuoksi koettiin, ettei enää jaksa tehdä töitä. Moni vastaaja koki ansiotulojen kireän verotuksen vähentävän halua tehdä työtä eläkkeellä. Osa vastaajista katsoi, etteivät työnantajat arvosta riittävästi ikäihmisten kokemuksen tuomaa lisäarvoa työyhteisöön.


Kyselytulosten päätelmä on, että työllistymistä helpottavia toimintamalleja on edistettävä. Eläkeläisille suunnattuja rekrytointipalveluita tulee kehittää, jotta työtä etsivän ja työvoimaa vailla olevan polut kohtaisivat nykyistä helpommin. 


–Eläkkeen ohella työskentelyyn tulee kannustaa lieventämällä verotusta sekä edistämällä osa-aikatyön mahdollisuuksia. Pienikin työnteko voi myös aiheuttaa ns. “kannustinloukun”, kun lisäansio vaikuttaa esim. asumistukeen. Sosiaaliturvauudistuksessa tällaisten kannustinloukkujen poistamiseen tulisikin kiinnittää huomiota. Eläkeläisten työmahdollisuuksien lisääminen hyödyttää koko kansantaloutta, joten informaatiota eläkkeellä työnteosta on selkeästi lisättävä, toteaa Eläkkeeltä töihin -hankkeen projektiasiantuntija Kari Hiltunen.

Lue lisää ja lataa kyselyraportti