Thumbnail

Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan periaatteet

Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaa ohjaavat periaatteet, jotka takaavat luotettavan ja turvallisen vapaaehtoistoiminnan niin vapaaehtoiselle kuin avuntarvitsijalle. 

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Apua voi antaa kerran, tilapäisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti. Vapaaehtoisella on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä tehtävästä tai lopettaa auttaminen, jos se ei enää sovi hänelle. 

Tavallisena ihmisenä 

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Hän on mukana omana itsenään, omine elämänkokemuksineen. Vaikka hänellä olisi ammatillista koulutusta, vapaaehtoinen ei koskaan korvaa ammattilaisia. Hän ei tee kotihoidon tehtäviä eikä esimerkiksi lomita omaishoitajaa. Vapaaehtoinen ei siivoa eikä anna säännöllisesti asiointiapua autolla. 

Autettavan / ohjattavan ehdoilla 

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tukea ja edesauttaa lähimmäisten hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä avuntarvitsijan ehdoin. Vapaaehtoinen parantaa autettavan elämänlaatua. Samalla hän kunnioittaa avuntarvitsijan itsemääräämisoikeutta ja valintoja. Vapaaehtoinen ei tee päätöksiä toisen puolesta. Avuntarvitsijalla on oikeus valita vapaaehtoisekseen kenet haluaa ja oikeus halutessaan lopettaa suhde.

Tasa-arvoisuus 

Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta, jossa keskeistä on ihmisten välinen kunnioitus. Sekä auttaja että autettava ovat tasa-arvoisia keskenään. Sekä vapaaehtoinen että avuntarvitsija ovat ihmisinä yhtä arvokkaita.

Luottamuksellisuus 

Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Hän ei saa kertoa toisen asioista ulkopuoliselle ilman asianomaisen suostumusta. Vaikeissa tilanteissa vapaaehtoinen voi kuitenkin kääntyä ammattilaisten puoleen ja pyytää heiltä apua tilanteen selvittämiseen vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen.

Luotettavuus 

Vapaaehtoisuudesta huolimatta toiminta edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Tehdään se, mitä on sovittu ja niin hyvin kuin osataan. Omat voimat on arvioitava niin, ettei tule luvanneeksi enempää kuin mihin aika riittää ja voimat yltävät. Aluksi on hyvä luvata vähemmän, jotta voi varmasti pitää lupaamansa.

Palkattomuus 

Vapaaehtoinen ei saa toiminnastaan rahallista tai muuta aineellista korvausta.

Oikeus tukeen ja ohjaukseen 

Vapaaehtoisia tulee tukea ja rohkaista tärkeässä toiminnassa. Eläkeliiton eettisissä ohjeissa todetaan, että kun järjestö on sitoutunut vapaaehtoistoimintaan tai muuhun palvelutoimintaan, sen tulee tukea sitä tekeviä. 
 

Lähde: Mukaillen Auttamisen iloa – Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas. Eläkeliitto 2010.

Lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta: Hetki yhdessä -opas Eläkeliiton uudelle vapaaehtoiselle (2021)