nainen kutoo

Kohtaamisen merkityksellisyys

Unohdamme usein kohdatessamme erilaisia ihmisiä, että ihminen on paljon muutakin kuin se, mitä me hänestä ensisilmäyksellä näemme tai miten tulkitsemme näkemäämme. Jokainen meistä näkee kohtaamansa ihmiset erilaisten, omanlaisten linssien läpi. Linssien, jotka muovautuvat silmillemme kaikesta peritystä, opitusta ja koetusta.

Mieti hetki, miltä sinusta tuntuisi tulla kohdatuksi vain vanhana, naisena, ruskea silmäisenä tai lyhyen? Mitä jos kukaan ei koskaan vaivautuisi tutustumaan sinuun ja näkemään sinua sellaisena ainutlaatuisena yksilöllisenä ihmisenä, joka olet? Osaat ehkä kuvitellakin miltä se tuntuu.

Ihminen on siis paljon muutakin kuin vain oman kulttuurinsa edustaja. Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu peritystä ihmisluonnosta, yhteisössä opitusta kulttuurista ja ympäristön vaikutuksesta, sekä kaikesta tästä muovautuneesta yksilöllisestä persoonallisuudesta.

”Aito kohtaaminen on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja kuulluksi tulemista. Se on läsnäoloa ja kiinnostusta toisesta ihmisestä.”

Aito kohtaaminen on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja kuulluksi tulemista. Se on läsnäoloa ja kiinnostusta toisesta ihmisestä. Tasa-arvoista kohtaamista, jossa jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi. Kohtaamisen tuoma merkityksellisyyden tunne on tärkeää hyvinvoinnille ja koko olemassa olollemme.

Kohtaaminen eri kulttuuritaustasta tulevien ihmisten kanssa lisää ymmärrystämme kulttuurillisesta moninaisuudesta. Tiedon lisääntyminen moninaisuudesta ympärillämme ja tutustuminen erilaisten ihmisten kanssa vaikuttaa tapaamme ajatella ja saattaa jopa murtaa mahdollisia olemassa olevia ennakkoluuloja ja asenteita.

”Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa ajattelussa ja käyttäytymisessä.”

- Nancy Adler, terveyspsykologi

Nancy Adler kuvaa erittäin hyvin sitä, mistä eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaamisessa on kyse. Se, miten hyvin tunnemme eri kulttuureita ja niiden tapoja ei ole keskeisintä, vaan se miten hyvin tunnemme itsemme ja oman taustamme. Lisäksi tarvitaan myös itsereflektiota, kykyä ymmärtää taustamme vaikutus omaan käyttäytymiseemme ja tapaamme suhtautua asioihin sekä ihmisiin ympärillämme.

Itsereflektio auttaa meitä myös tunnistamaan ja käsittelemään omia ennakkoluuloja niitä kohdatessamme. ”Tunnen oman kulttuurini ja taustani merkityksen ja sen vaikutuksen tapaani toimia”, ja tästä perspektiivistä katsomme toisten kulttuuria ja taustaa.

Kulttuurinen kompetenssin eli kulttuurisen osaamisen käsite muodostuu kulttuurisesta tiedostamisesta, tuntemuksesta, taidoista, kohtaamisesta ja motivaatiosta. Se on käsite, jossa omia kulttuurisia tottumuksia ja arvoja peilataan toisten kulttuurien tottumuksiin ja arvoihin. 

Kulttuurinen kompetenssi tarkoittaa kaikista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioittamista sekä syrjimättömän ilmapiirin rakentamista ja vaalimista yhteiskunnassa. Taito, jota jokainen voi halutessaan oppia ja kehittää omassa elämässään.

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi