Thumbnail

Selvitys ikääntyneiden mediakriittisistä taidoista

Julkaistu 5.5.2021

"Suomalaisten kriittisyys mediaa kohtaan on matalaa. (Julkisen sektorin työntekijä)"

Tiivistelmä:

Eläkeliitto kartoitti huhtikuussa ikääntyvien mediataitoja yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden näkökulmasta. Kysely kohdennettiin työntekijöille, jotka kohtaavat työssään ikääntyviä (65+) asiakkaita, mutta myös muiden ikäryhmien edustajia. Lähes kaikki vastanneet olivat kohdanneet työssään ikääntyviä, joilla on puutteita mediakriittisissä taidoissa. Puutteet ilmenivät esimerkiksi terveyshuuhaan, tietojenkalastelun, erilaisten huijausten tai huijausyritysten kohteeksi joutumisena. Ikääntyvien mediakriittisyyden puute lisää eettistä stressiä asiakaspalvelutilanteissa, joissa yksittäisen asian opastamiseen varattu aika ei kata kaikkia asiakkaan tarpeita. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että monilukutaitoa tulee ikääntyvien kohderyhmässä vahvistaa ja holistisen mediakasvatuksen painopisteen tulee olla asiointitilanteiden ulkopuolella. On kuitenkin ehdottoman hienoa, että asiakaspalveluissa mediakasvatetaan kaikenikäisiä läpi organisaatiorajojen.

Lue koko selvitys